Tango with open roles

Peninsula Cho and Yasmin Karatuna (2015)

Video (2:41): Peninsula Cho and Yasmin Karatuna dancing a tango vals (2015).