Martin Maldonado & Maurizio Ghella,2012

Martin Maldonado & Maurizio Ghella, 2012