Yuri Panov and Otar Bagaturiya

Yuri Panov and Otar Bagaturiya