Queer Tango

Walter Perez and Leonardo Sardella – Queer Tango Vals.

Video (3:05): Walter Perez and Leonardo Sardella performed a Queer Tango vals, changing roles half way through their dance at Tango Pantera’s “Milonga Viviana!” at Middletown Arts Center, Middletown, NJ, USA on March 8, 2014.